عاقل آن است که اندیشه کند فردا را.
بهترین روش پیش بینی آینده…ساختن آن است.
فرصت ها گاهی به آهستگی در می زند…..
دست روی دست گذاشتن با ازدست دادن فرصت یکیست .
تاشما نخواهید چیزی تغییر نخواهد کرد این راباور کنید.
برنامه ریزی یعنی آوردن آینده به زمان حال تا بتوان برای آن چاره ای اندیشید.
تدبیرامروز،رفاه فردا.
آرامش چیزی است که می گذارد در میان شرایط سخت ، بمانی و آرام باشی.
آرامش … رهایی از طوفان نیست ! بلکه آرام زندگی کردن در میان طوفان هاست…
بیمه = آسایش خیال + امنیت مالی .
بیمه زندگی یک گام برای همیشه آن یک گام را مطمئن بر می داریم.
دو نعمت است که قدرش شناخته نمی شودامنیت و سلامتی.
این برنامه ریزی است که آینده رازیبا خواهد کرد…نه شانس!
امروز نیک اندیشی فردا نیک فرجامی.