درباره من

دانش آموخته مدرسه عالی رسانه

 مهندس شیمی 

عضویت در انجمن مهندسی شیمی ایران

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

عضویت در انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی