چرا بیمه عمر

بیمه عمر و آتیه ارزشمند ترین هدیه ای است که ما میتوانیم هدیه دهیم

من بیمه عمر را با این تفکر میفروشم؛چون اعتقاد دارم با فروش هر بیمه

قلب یک بیمار را دوباره به تپش می اندازم

اشکی از گونه های یک بچه یتیم پاک میکنم

لبخند را روی لبان یک بچه یتیم جاری میکنم

اگر زن جوانی همسرش را از دست داد لازم نیست برای سیر کردن شکم بچه های خود تن به ازدواج ناخواسته بدهد